2. Viking Congress 1953 – Bergen, norway

Date:

6th - 17th September.

Themes:

Patron:

Organising Committee:

Prof. dr. Johs. Böe, Bergen, Chair; Konservator Kjell Falck, Bergen, Secretary; Förstekonservator Per Fett, Bergen; Ordförer Nils Handal, Bergen; Konservator Erik Hinsch, Bergen; Professor dr. Björn Hougen, Oslo; Fylkesmann Mons Lid, Bergen; Museumsdirektör dr. Jan Petersen, Stavanger; Professor dr. Haakon Shetelig, Bergen.

National Representatives:

Denmark: Prof. Johannes Brøndsted, Prof. Christian Matras.

Iceland: Dr. Kristján Eldjárn, Prof. Einar Ólafur Sveinsson.

Ireland: Prof. S.P. Ó Ríordáin.

Sweden: Dr. Gösta Berg, Prof. Birger Nerman.

UnitedKingdom: Rupert L. S. Bruce-Mitford, Dr. Douglas Simpson.

Delegates of the Congress:

Denmark

Prof. dr. Kristian Hald, Kjøbenhavn; Lektor Regnar Knudsen, Risskov; prof. dr. Christian Matras, Kjøbenhavn; Museumsinspektör mag. art. Thorkild Ramskou, Kjøbenhavn; Museumsinspektör arkitekt C.G. Schultz, Kjøbenhavn; konservator cand. mag. Knud Torvildsen, Kjøbenhavn.

Iceland

Museumsdirektör Dr. Kristján Eldjárn, Reykjavík

Ireland

Rev. prof. dr. John Ryan, Dublin

Norway

Konservator Charlotte Blindheim, Oslo; Prof. dr. Johs. Bøe, Bergen; Konservator Kjell Falck, Bergen; Førstekonservator Per Fett, Bergen; Konservator Anders Hagen, Oslo; Konservator Erik Hinsch, Bergen; Prof. dr. Bjørn Haugen, Oslo; Statsstipendiat Erling Johansen, Fredrikstad; Universitetsstipendiat mag. art. Magne Oftedal, Oslo; Museumsdirektør dr. Jan Petersen, Stavanger; lagdommer Helge Refsum, Bergen; prof. Knut Robberstad, Oslo; prof. dr. Haakon Shetelig, Bergen; konservator mag. art Poul Simonsen, Tromsö; konservator Wencke Slomann, Oslo; prof. dr. Axel Sømme, Bergen; dr. Per Thorson, Bergen.

Sweden

Museumsdirektör dr. Gösta Berg, Stockholm; fil. lic. Erik Frykman, p.t. Aberdeen; Docent Sven B.F. Jansson, Saltsjöbaden; Bibliotekar dr. Oskar Lundberg, Uppsala; Prof. dr. Birger Nerman, Stockholm; prof. Dag Strömbäck, Uppsala.

The United Kingdom

R.L. S. Bruce-Mitford, London; dr. Charles S. T. Calder, Edinburgh; Stewart Cruden, Inspector of Ancient Monuments, Edinburgh; Mr. W.E. Griffiths, Aberystwyth, Wales; Mr. T. M. Y. Mamson, editor, Lerwick; Mr. Hugh Marwick, Alton, Kirkwall; Professor A.C. O'Dell, Aberdeen; Dr. Douglas Simpson, Aberdeen; Dr. A.B. Taylor, Edinburgh; Principal T. M. Taylor, Aberdeen.

Excursions:

Stavanger, Oslo, Ruskeneset, Fana Medieval Church and Lyse Monastery, Borre, Gokstad, Elgesem, Sandar, Kaupang, Lamöya.

Sponsors:

Universityof Bergen

Stavanger Museum

Universitetets Oldsakssamling Oslo

Oslo Commune Council

Notes: Kjell Falck’s introduction to the Congress Proceedings:

Komiteens formann og kongressens president, professor dr. Johs. Bøe, har gitt meg som sekretær i oppdrag å utarbeide en beretning om den Annen Viking Kongress Bergen 1953 og å tilrettelegge dens forhandlinger for trykning. Det er meget å beklage at dette arbeid er blitt så forsinket, noe som dels skyldes sekretærens fravær i utlandet, dels grunner som komiteen ikke har vært herre over.

 

I store trekk har kongressen i Bergen fulgt de retningslinjer som ble lagt til grunn for den første Viking Kongress på Shetland 1950.1 Etter de meget gode erfaringer som ble innhentet der, hersket det enighet om at kongressen burde bli en fast institusjon, og det ble også underhånden uttrykt ønske om at neste kongress ble henlagt til Norge. I overensstemmelse med dette ønske tillot Universitetet i Bergen seg å innby til avholdelse av kongress i Bergen 1953.

 

Organisasjonskomitéen ble besluttet oppnevnt i november 1952 og komitéen vedtok straks at den presedens som ble skapt på Shetland med en lukket kongress for et bestemt antall innbudte medlemmer også skulle følges for kongressen i Bergen. Den kvote de enkelte land ble tildelt, skulle fordeles av oppnevnte kontaktmenn i hvert land. Det var:

 

Danmark:

Professor Brøndsted, professor Matras

Eire: Professor S. P. ORíordáin
Island: Dr. Eldjárn, professor E. O. Sveinsson
Sverige: Dr. Gösta Berg, professor Nerman
United Kingdom:   Dr. Bruce-Mitford, dr. Douglas Simpson

 

 

 

 

 

 

 

og komitéen er disse herrer meget takknemlig for den hjelp som ble ytet i denne ikke helt lette sak.

 

For at deltakerne skulle få et fyldigere inntrykk av det geografiske miljø og de arkeologiske gravninger som er gjort fra den periode kongressen beskjeftiger seg med, ble det besluttet at der skulle arrangeres et 2 dagers besøk i Rogaland før og et 3 dagers opphold på Østlandet etter forhandlingene i Bergen for de medlemmer som måtte ønske å delta. Arrangementet av disse ekskursjoner ble velvilligst overtatt av henholdsvis Stavanger Museum og Universitetets Oldsaksamling, Oslo.

 

Kongressberetningen inneholder en oversikt fra dag til dag over kongressens virksomhet i Bergen og for ekskursjonene til Stavanger og Oslo. Denne oversikt faller i det store og hele sammen med det program som ble sendt til medlemmene før kongressen tok til.

 

Videre er et større antall av de foredrag som ble holdt, gjengitt in extenso. Dessverre har det ikke vært mulig å få innhentet manuskript fra alle foredragsholderne.

 

Til kongressens store beklagelse ble professor dr. Haakon Shetelig som med begeistring og initiativ gikk inn for å få samlet deltakerne fra den første Viking Kongress i Bergen, av helbredsgrunner forhindret i å delta. Likeledes måtte professor dr. Bjørn Hougen p. g. a. et uhell melde avbud i siste øyeblikk.

 

Å planlegge kongress med ekskursjoner i Bergen vil alltid være litt av en chanse-seilas hva været angår. Men kongressen hadde det store hell at i en ellers regnfull uke opprant de to ekskursjonsdager med sol og klar himmel.

 

Ekskursjonene til Stavanger og Oslo var også begunstiget av et strålende høstvær. I Stavanger sto museumsdirektør dr. Jan Petersen for arrangementet, mens underbestyrer Thorleif Sjøvold og konservatorene Charlotte Blindheim og Wencke Slomann påtok seg planlegging og avvikling av det store program i Oslo. Begge disse ekskursjoner ble meget vellykket, noe som ikke minst skyldtes det store og ypperlige forarbeid som var nedlagt.

 

Kongressen ble vist stor imøtekommenhet og velvilje fra stat, kommune og private, og komitéen vil gjerne rette en ærbødig takk til alle for den hjelp som ble ytet og som satte den i stand til å gjennomføre den Annen Viking Kongress på en verdig måte.

Congress Diary:

Ekskursjon til Stavanger

 

Søndag 6/9.

De fleste av de 23 deltakere kom til Stavanger om morgenen og tok inn på hotell.

Kl. 10 samlet kongressdeltakerne seg ved jernbanestasjonen og dro herfra med buss til Jæren. Reisen var begunstiget av et strålende vær. Turen gikk først til det gamle gårdsanlegg Lyngaland på Sæland i Time hvor museums­direktør dr. Jan Petersen ga en orientering. Derfra reiste en til Tinghaug i Klepp hvor der er et storslagent utsyn over Jæren. Deltakerne spaserte så til det eiendommelige Dysjane og Krosshaug hvor det i 1869 var gjort et rikt gravfunn fra folkevandringstiden. Her ble det også gitt en orientering ved konservator Møllerop.

 

Etter å ha inntatt en lunsj på Sola Strandhotell returnerte en med buss til Stavanger og kom dit i 16-tiden.

 

Kl. 20 holdt Stavanger Kommune en middag for kongressens deltakere på Hotel Atlantic hvor byens ordfører ønsket gjestene velkommen.

 

Mandag 7/9.

Kl. 9.30 ble deltakerne mottatt av museumsdirektør dr. Jan Petersen på Stavanger Museum hvoretter samlingene ble demonstrert ved dr. Petersen og konservatorene Lexow og Møllerop.

 

Kl. 14 holdt Stavanger Museum en lunsj for kongressens deltakere på herre­gårdsmuseet Ledaal etterat konservator Lexow hadde gitt en orientering om bygningen og dens historie.

 

Deretter gikk deltakerne ned til Stavanger Domkirke hvor de ble vist om av konservator Lexow.

 

Kl. 21 foregikk avreisen med nattruten til Bergen. Også denne dag viste Stavangerværet seg fra sin beste side.

 

Kongressen i Bergen 8/9—14/9 1953.

 

Tirsdag 8/9.

Deltakerne kom til Bergen om morgenen og ble innkvartert på flere av byens hoteller.

 

Kl. 9 åpnet kongressens kontor på Historisk Museum hvor deltakerne fikk utlevert program, karter, turistbrosjyrer m.m.

 

Kl. 11 samlet kongressens medlemmer seg i Historisk Museums auditorium hvor presidenten professor dr. Johs. Bøe ønsket deltakerne velkommen og erklærte den Annen Viking Kongress Bergen 1953 for åpnet. Åpningen skjedde i nærvær av representanter for byen og Universitetet i Bergen.

 

Umiddelbart deretter gikk en over til forhandlingene og ordet ble gitt til professor dr. Axel Sømme som innledet med foredraget «The Physical Back-ground of Human Life in Western Norway». Førstekonservator Per Fett fortsatte med «Settling in Western Norway» og til slutt talte professor Knut Robberstad om «The Odal Right according to the Old Norwegian Laws».

 

Kl. 13 holdt Historisk Museum en lunsj på museet for kongressens medlemmer og en del innbudte.

 

Kl. 16 fortsatte forhandlingene med foredrag av professor dr. Birger Nerman «Har de blekingska Listerstenarnas ätt norskt ursprung?», konservator dr. Anders Hagen «The Norwegian Iron Age Farm» og konservator Charlotte Blindheim «Preliminary Report on the recent Excavations on Kaupang, near Larvik, Vestfold.»

 

Hvert av disse foredrag og likeledes de etterfølgende ble gjenstand for diskusjon. Foredragenes lengde var satt til 20 minutter og 10 minutter til diskusjon.

 

Kl. 20 var kongressens deltakere Bergen Kommunes gjester ved en middag på Fløyrestauranten.

 

Onsdag 9/9.

Kl. 10 viste professor dr. Johs. Bøe medlemmene rundt på Bergenhus-anlegget og redegjorde for de store utgravninger som har vært foretatt der i de senere år. Konservator dr. Per Gjærder ledet en omvisning på Bryggen.

 

Kl. 13 ble der gitt en lunsj for deltakerne i Schjøttstuene. Konservator dr. Gjærder ga her en historisk oversikt over Schjøttstuene og den rolle de spilte under Hansa-tiden.

 

Ettermiddagen var reservert for besøk i byens museer hvor deltakerne ble vist omkring av de respektive museumsbestyrere.

 

Kl. 20 ble det holdt en enkel aftens i Middelaldersalen på Historisk Museum.

 

Torsdag 10/9.

Kl. 9 reiste medlemmene på en heldags ekskursjon til det gamle tingstedet ved Eivindvik i Ytre Sogn. Turen foregikk med leiet båt i klart, strålende høstvær og ble meget vellykket. I Eivindvik ble deltakerne ønsket velkommen av ordfører Kjellevold hvoretter lagdommer Refsum ga en kort orientering om det gamle Gulating.

 

Lunsj og kaffe ble servert ombord i båten.  Retur til Bergen kl. 19.

 

Fredag 11/9.

Kl. 9.30 fortsatte forhandlingene med følgende foredrag: Dr. Douglas Simpson «Rothesay Castle and the Norse Siege of 1230», museumsinspektør C. G. Schultz «Gokstadfunnet og Olav Geirstadalf»,* konservator Knud Thorvildsen «Ladby-skibet»,* museumsdirektør dr. Gösta Berg «A Tool Chest from the Viking Age. The Mästermyr Find, Gotland». Da dr. Berg var forhindret fra å være tilstede, ble foredraget lest opp av professor Strömbäck.

 

Kl. 16 ble forhandlingene fortsatt. Museumsdirektør Kristján Eldjárn «Ringerike Style in Iceland», professor dr. Dag Strömbäck «Icelandic dramatic Dances and their West-European Background», museumsinspektør mag.art. Thorkild Ramskou «A Viking Cemetery and a superimposed Habitation from the 11th Century»*, Dr. R. L. S. Bruce-Mitford «Mawgan Porth, a small Village of 900—950 A.D. on the North Coast of Cornwall».*

 

Om aftenen var deltakerne gjester ved private sammenkomster hos endel av organisasjonskomiténs medlemmer.

 

Lørdag 12/9.

Kl. 9.30 fortsatte forhandlingene i Historisk Museums auditorium med følgende foredrag: Professor dr. Christian Matras «Work on Norse linguistic Remains in the North of Great Britain — Reflections and a Proposal»*, konservator Poul Simonsen «Black Houses» in North Norway in the Middle Ages», universitetsstipendiat Magne Oftedal «Norse Place-Names in the Hebrides», professor dr. Kristian Hald «Danish and Norwegian Place-Names in the Dane-law»,* dr. A. B. Taylor «British and Irish Place-Names in old Norse Literature»,

 

Kl. 16. Foredrag: Rev. professor John Ryan: «The Northmen in Ireland after the Battle of Clontarf», dr. Oskar Lundberg «An old Figure of Saint Olav», professor dr. A. C. O'Dell «The changing Physical Background».

 

Kl. 20 ble der i Historisk Museums auditorium vist fram en kulturfilm «Havretunet» med orienterende bemerkninger ved konservator Gjærder.

 

Søndag 13/9.

Kl. 9 frammøte på Torvalmenningen. Herfra reiste medlemmene i busser på ekskursjon til jaktstasjonen Ruskeneset (sør for Bergen), Fana middelalderkirke, Fantoft stavkirke og Lyse Kloster ruiner hvor professor dr. Bøe orienterte om klosterets anlegg og historie.

 

Kongressen ble så formelt avsluttet med en lunsj på Solstrand Hotell.

 

*   Manuskript ikke innkommet til trykning.

 

Mandag 14/9.

Kl. 8.30 reiste de fleste av kongressens medlemmer med dagtog til Oslo for å delta i ekskursjonene, arrangert av Universitetets Oldsaksamling.

 

Ekskursjon til Oslo

 

Tirsdag 15/9.

Kl. 9.30. Ekskursjonens deltakere ble mottatt i Universitetets Oldsaksamling av underbestyrer Thorleif Sjøvold hvoretter der ble vist omkring i samlingene.

 

Kl. 12. Avreise med egen buss til Bygdøy hvor Vikingskipshuset ble besøkt. Enkelte deltakere besøkte etterpå Norsk Folkemuseum hvor de ble vist rundt av konservator Martin Blindheim. Noen få andre besøkte «Kon Tiki» og «Fram».

 

Kl. 14. Lunsj i Oslo Rådhus, gitt av Oslo kommune. Etter lunsjen ble deltakerne vist omkring i Rådhuset.

 

Kl. 20. Deltakerne mottatt som Oldsaksamlingens gjester til en enkel tilstelning i Samlingens lokaler.

 

Onsdag 16/9.

Kl. 10.   Avreise til Vestfold i egen buss fra Hotell Viking.

 

Kl. 12.30. Lunsj på Semb Hovedgård, Borre, hvor deltakerne var gjester hos godseier Eyde og frue.

 

Kl. 14. Besøk på Borre-haugene med en orientering ved konservator Charlotte Blindheim.

 

Kl. 16.30. Avreise fra Borre. Korte opphold underveis på Gokstad og Elgesem, Sandar. Sistnevnte sted ga konservator Liestøl en orientering om steinsetningen og de øvrige fortidsminner. Det ble også gjort et kort opphold ved Sandefjords havn for at deltakerne skulle få se hvalfangerflåten.

 

Overnatting i Larvik.

 

Torsdag 17/9.

Kl. 9.30. Avreise fra Larvik til Kaupang. Konservator Charlotte Blindheim ga en generell redegjørelse for utgravningene. Deretter var det demonstrasjon av de pågående gravninger ved konservatorene Blindheim og Slomann og andre av deltakerne.  Gravfeltet på Lamøya ble også besett.

 

Kl. 13. Besøk i Vestfold Fylkesmuseum, Tønsberg, hvor en del av funnmaterialet fra Kaupang var utstilt. Konservator Blindheim ga en orientering om materialet.

 

Kl. 14.30. Ekskursjonen ble avsluttet med en lunsj på Hotell Klubben, Tønsberg, gitt av Universitetet i Oslo.

Congress Proceedings:

Annen Viking Kongress. Bergen 1953. In Universitetet i Bergen Årbok 1955. Historisk-Antikvarisk rekke. Nr. 1. Ed. Kjell Falck. Bergen 1956.

Contents:

Forord  5
Komité- og medlemsfortegnelse 9
Beretning for ekskursjonen til Stavanger 1
Kongressen i Bergen 12
Beretning for ekskursjonen til Oslo 14
Axel Sømme: The physical Background of Human Life in Western Norway 16
Per Fett: Settling in Western Norway 29

Knut Robberstad: The Odal Right according to the old Norwegian Laws

34
Birger Nerman: Har de blekingska Listerstenarnas ätt norskt ursprung? 41
Anders Hagen:  The Norwegian Iron Age Farm 49

Charlotte Blindheim: Report on the recent Excavations on Kaupang, near

Larvik, Vestfold

 

59

Helge Refsum: The Gulathing

68
Douglas Simpson: RothesayCastleand the Norse Siege of 1230 73
Gösta Berg: A Tool Chest from the Viking Age 77
Kristján EldjÁrn: Ringerike Style in Iceland 84
Dag Strömbäck: Icelandic dramatic Dances and their West European Background  92
Poul Simonsen: «Black Houses» in North Norway in the Middle Ages 100
Magne Oftedal: Norse Place-Names in the Hebrides 107
A. B. Taylor: British and Irish Place-Names in old Norse Literature 113
John Ryan: The Northmen in Ireland after the Battle of Clontarf 123
Oskar Lundberg: An old Figure of Saint Olav 130
A.C. O'Dell:   The changing Physical Background 140

 

1 W. Douglas Simpson: The Viking Congress, Lerwick July 1950. Edinburgh 1954.